Cho các số thỏa mãn
$\left\{\begin{matrix}\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\fra c{1}{c}=x & & \\ \left ( \frac{1}{a}+\frac{1}{b} \right )\left ( \frac{1}{b}+\frac{1}{c} \right )\left ( \frac{1}{c}+\frac{1}{a} \right )=y & & \\ abc=z & & \end{matrix}\right.$
Tính S=a+b+c