Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 =5$ tâm $O$, đường thẳng $(d): 3x-y-2=0$. Tìm tọa độ điểm $A,B$ sao cho $OA=\frac{{\sqrt {10} }}{5}$ và đoạn $OB$ cắt $(C)$ tại $K$ sao cho $KA=KB$