Cho tam giác ABC trực tâm H(2;1) tâm đường tròn ngoại tiếp là I(1;0) và trung điểm BC nằm trên đường thẳng có pt x-2y-1=0. Tìm tọa độ các điểm B C biết đường trong ngoại tiếp tam giác BCH qua điểm E(6;-1) và hoành độ điẻm B nhỏ hơn 4.