Cho tam giác ABC cân tại A, D là trung điểm của AB. Điểm $E( \dfrac{13}{3}; \dfrac{5}{3})$ là trọng tâm tam giác ACD. Phương trình của đường CD : $x-3=0$. Đường cao kẻ từ A của tam giác ABC đi qua điểm $N= (2;0)$ Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.