Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC, biết phân giác trong góc A, phân giác
ngoài góc B có phương trình lần lượt là x=2,x+y+7=0 các điểm I(-1/2,1) j(2,1) lần lượt là tâm nội tâm ngoại
tròn ngoại tiếp và nội tiêp tam giác ABC. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C.?