Cho x, y là các số không âm thỏa mãn: \[{x^2} + {y^2} = 2\]
Tìm Min, Max của: \[P = 5\left( {{x^5} + {y^5}} \right) + {x^2}{y^2}\left( {5\sqrt {2xy + 2} - 4xy + 12} \right)\]