Trong 0xy.cho hình thoi ABCD có tâm I(1;0),tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABD và ABC lần lượt là E(-7;-4) và F(-1/3;8/3).Tìm tọa độ các đỉnh hình thoi ABCD