Tính $lim\frac{2-2ncosn}{3n+1}$
Nhờ thầy cô giúp!!!