Em muốn vẽ cái hình như thế này
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
Nhưng dùng lệnh plot3d thì toàn ra cái hình này
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
Ai giúp em với