Cho chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình bình hành tâm I. $\widehat{ASB}=\widehat{CSD}, \widehat{ASD}=\widehat{CSB}$. Chứng minh SI vuông góc với (ABCD)