Giải hệ: $$\begin{cases}\dfrac{\sqrt{y^2+1}}{x^2-2x+4}=\dfrac{2-x}{y^2+6x+1}\\
\sqrt{\left(y^2+1\right)^3}=\sqrt{x}\left(x+3\sqrt {x}+3\right)+\dfrac{(x-1)(x-3)}{y^2}\end{cases}$$
P/S: Tác giả Đỗ Quang Cường