Cho tam giác $ABC$ cân tại $A$. Gọi $D$ là trung điểm của $AB$. Biết rằng $I(\dfrac{11}{3};\dfrac{5}{3}) $, và $E(\dfrac{13}{3};\dfrac{5}{3})$ . lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác $ABC$, trọng tâm tam giác $ADC$. Các điểm $M(3;-1) N(-3;0)$ , lần lượt thuộc các đường thẳng $DC, AB$. Tìm tọa độ các điểm $A, B, C$ biết $A$ có tung độ dương.