Cho đường tròn (O;R) và 2 điểm A, B phân biệt sao cho đường thẳng AB không cắt (O). Hãy xác định vị trí điểm M trên (O) sao cho MA + MB ngắn nhất.