Cho x,y,z là số thực dương thỏa $x^3 + y^3 + z^3 = 3$ . chứng minh rằng:
$\frac{x^7}{y^5} + \frac{y^7}{z^5} + \frac{z^7}{x^5} \geqslant 3$