Cho ba số thực thỏa mãn $\frac{1}{3}\leq a,b,c\leq 3.$ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
$F= \frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}.$
Cái này có tìm đc Max không vậy mình nghĩ là tìm Min