Giải phương trình :

$\left(2-x \right)\sqrt{1-x}+\left(4x-2 \right)\sqrt{1+x}=3x\sqrt{x}$