Giải phương trình :

$\sqrt[3]{x+3}+\sqrt[3]{x-3}=\sqrt[5]{x+5}+\sqrt[5]{x-5}$