Tìm nguyên hàm của $I=\int \sqrt{1-\dfrac{3}{4}\sin^2x} dx$