Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

P=$\frac{a^{2}}{(a+b)^{2}}+\frac{b^{2}}{(b+c)^{2}} +\frac{c^{2}}{(c+a)^{2}}$
với a, b, c là các số thực dương