Tính tống: $$P=1+\frac{3}{2^2}+\frac{5}{2^4}+...+\frac{2n+1}{ 2^{2n}}$$


Chém nhẹ!