1, cho a,b,c la các số dương.Tìm Mã của biểu thức sau
A=$\sum \frac{a}{a+\sqrt{(a+2b)(a+2c)}}$
2,Tìm giá trị nhỏ nhất cua biểu thức:
A=$x^{2}+\sqrt{1-x^{2}}$