cả nhà cho em hỏi $x^2+y$ và $y^2+x$ có thể cùng là số chính phương được không? Ở đây $x,y$ nguyên dương.