Trong mặt phẳng hệ trục tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB phương trình -3y+5=0
Đường chéo BD phương trình : x-y-1=0. và đường chéo AC đi qua M(-9;2). Tìm Tọa độ đỉnh hình chữ nhật