Tìm nguyên hàm
\[
\int\sqrt{\dfrac{e^x+1}{e^x-2}}dx.
\]