C/m: $(nC0)^{2} + (nC1)^{2} +....+(nCn)^{2} = 2nCn$
Xin các anh chị giải dùm em đang cần gấp