Giải phương trình lượng giác

$\sin 5x =\cos 2x \cos 3x (\tan^2 2x -\tan 2x +\tan 3x -3)$

Đầu năm rảnh post bài mọi người góp vui nào.