Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ $Oxy$ cho hình vuông ABCD, trên cạnh AB lấy điểm $M\left(-2;-2\right)$. Điểm N thuộc đường thẳng AD sao cho đường thẳng CM là phân giác của góc $\rm \widehat{BMN}$. Phương trình đường thẳng CN là $3x + 4y - 11 = 0$. Xác định tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết đỉnh B thuộc đường thẳng $(d) : 4x - 3y - 8 = 0$ và đỉnh C có tung độ âm.