Cho hình chóp $SABC$.Gọi $A',B',C'$ là các điểm di động trên $SA,SB,SC$ thỏa:$SC'=\frac{1}{3n+1}SC$

$SA'=\frac{1}{n+1}SA,SB'=\frac{1}{2n+1}SB$,
$a,$Chứng minh rằng $A'B'$ đi qua một điểm cố định $I$ và $A'C'$ qua 1 điểm $J$ cố định khi $n$ thay đổi.
$b,$Chứng minh $(A'B'C')$ chứa 1 đường thẳng cố định