Cho hình thoi ABCD có góc ABC =60độ,đường tròn (C) có tâm I, bán kính R=2,tiếp xúc với tất cả các cạnh của hình thoi( tiếp xúc với AB,CD lần lượt tại M và N,tung độ I dương).MN: x+\sqrt[2]{3}y-1=0,AD không vuông góc với trục tung và đi qua P(3;0).Viết AB,AD
Ai giúp t với