cho đường tròn (O). từ điểm F nằm ngoài (O) kẻ 2 tiếp tuyến FA,FB.kẻ cát tuyến FCD của (O). M là giao của CD với AB. chứng minh $\frac{FC}{FD}=\frac{MC}{MD}$