cho tam giác ABC không vuông, đường cao BB',CC' cắt nhau ở H. K là trung điểm của AH. I là giao của AH với B'C'. chứng minh I là trực tâm tam giác KBC