.a, b, c là các số thực khác 0. Cho $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=1$. Tìm Min của :
P=$\left | a \right |+\left | b \right |+\left | c \right |$