Giải bất phương trình :

$ 2x - 2 \leq \sqrt{x + 1}$ + $\sqrt{3x^{2} + 4x + 5}$