Cho hình chữ nhật ABCD có các cạnh AB, AD tiếp xúc với đường tròn (C): (x+2)^2 + (y-3)^2 = 4. đường chéo AC cắt (C) tại các điểm M(-16/5;23/5) và N thuộc oy. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật, biết A có hoành độ âm, điểm D có hoành độ dương và diện tích tam giác AND bằng 10.
Có ai giúp e không?