$2.log_{3}(cotx)=log_{2}(cosx)$
bài này có phải nhẩm nghiệm không các bạn