Cho tam giác ABC có A(0;2) và B(1;0) và C(-1:0).Cho M nằm trong tam giác ABC.AM;BM;CM cắt BC;AC;AB tại D;E;F. Tìm tạo độ của M để tam giác DEF có diện tích lớn nhất.
help me