Giải phương trình lượng giác

$\sin 5x \cos^2 2x =\sin^2 2x \cos 3x -\sin 2x \cos 3x +\cos 2x \sin 3x -3\cos 2x \cos 3x$