Cho số thực $x$ thay đổi lớn hơn $0$ chứng minh rằng:
\[{e^x} + {e^{\frac{{ - 1}}{x}}} > 2 + x - \frac{1}{x} + \frac{{{x^2}}}{2}\]