Giải phương trình sau: $2\sqrt{3}sin4x+4cos^2x-2sin^2x=\frac{5}{2}$