Cho đường tròn $(C) : (x-1)^2+(y+1)^2=4$ và hai điểm $A(3;1)$, $B(-1;2)$. Tìm điểm $M$ trên đường tròn $(C)$ sao cho góc $\widehat{AMB}$ có số đo lớn nhất.