Bài toán
Tìm tất cả các giá trị của m để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất
$\left\{ \begin{array}{l}
xy - x + y = 2\\
m(x + y) - xy + 1 = 0
\end{array} \right.$