Tính tích phân $I=\int\limits_{-1}^{1}{\frac{1}{x}\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}\ln\frac{2{{x}^{2}}+2x+1}{2{{x}^{2}}-2x+1}}~dx$