Tìm m để hệ phương trình có 5 nghiệm :
$\left\{\begin{matrix} x^3-mx-y=0 & & \\ y^3-my+x=0 & & \end{matrix}\right.$