cho hình thang vuông ABCD vuông tại A D,có AB=AD<CD,B(1,2).pt BD y-2=0,đt d: 7x-y+25=0 cắt các đoạn thẳng AD,CD lần lượt tại 2 điểm M,N sao cho BM vuông góc với BC,ti BN là phân giác của MBC.tìm D biết xD>0?