Tìm GTLN, GTNN của hàm số $f(x)= \sqrt{x^{2}+3}-x\ln x$ trên đoạn $[1;2]$.
Nguồn: Sưu tầm.