Tìm số hạng tổng quát của dãy số ($u_{n}$) cho bởi công thức truy hồi sau:
$u_{0}=1,u_{1}=2$ và $u_{n+2}-6u_{n+1}+8=0$ với $n\in N^{*}$