Giải hệ phương trình sau:
$\left\{\begin{matrix} x\sqrt{x} + y\sqrt{y} = 35 & \\ 6(x-y)^2 + 175 = 25(x+y) & \end{matrix}\right.$

(Tác giả: Thầy Duy Hồng)