Giải hệ phương trình sau:
$\left\{\begin{matrix} 2(x+y)= 4 + (x-y)^2 & \\ \left ( \sqrt{x}+\sqrt{y} \right )^3 + (xy)^2 = 19 + 6\sqrt{3} & \end{matrix}\right.$

(Tác giả: Thầy Duy Hồng)