2(cos^4 x - sin^4 x ) +1 / 2 cos ( x/2- pi/3) = căn 3 cos x + sin x

Mình không biết đã đúng ý bạn chưa nên cứ giữ lại bài nguyên bản

Giải phương trình lượng giác

$$2( \cos^{4}x- \sin^{4}x)+\frac{1}{2} \cos(\frac{x}{2}-\frac{\pi }{3})=\sqrt{3} \cos{x}+ \sin{x}$$