Tìm tất cả các hàm liên tục f: R ---> R thỏa mãn đồng thời

1, f là đơn ánh

2, f(2x-f(x))=x

3, Tồn tại $x_0$ sao cho $f(x_0)=x_0$